BAHAGIAN E : MAD

3 Feb

Huruf =          Terdiri daripada 3 huruf iaitu :

ي

و

ا

Makna =          Memanjangkan suara pada huruf-huruf mad dengan kadar 2 hingga 6 harakah

i.       Alif ( ا ) sebelumnya huruf berbaris di atas    =   قال

ii.      Wau ( و ) sebelumnya huruf berbaris di hadapan   =   يقول

iii.      Ya’ ( ي ) sebelumnya huruf berbaris di bawah    =    قيل

Bahagian         = Bagi Mad terdapat 2 jenis hukum iaitu :

 1. Mad Asli (Tabi’i)
 2. Mad Far’i

1.       MAD ASLI (TABI’I)

Makna =          Tidak ada huruf Hamzah ( ) atau tanda Mati selepas huruf Mad.

Hukum =          Kadar bacaannya ialah 2 harakah

Makna =          Tidak ada huruf Hamzah ( ) atau tanda Mati selepas huruf Mad.

Terdapat 3 Keadaan Mad Asli, iaitu :

 1. Wakaf Dan Wasal
 2. Wasal
 3. Wakaf

1.1       Mad Asli : Wakaf dan Washal

Huruf Mad tetap ada ketika washal atau wakaf samada :

i.    Huruf Mad itu terletak di tengah

ii.   Huruf Mad terletak di akhir

1.2       Mad Asli :  Washal (Shilah Shugra)

Mad Asli juga terjadi pada Washal (dan hilang ketika wakaf) –    pada Shilah Shughra, iaitu :

i.      Huruf Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah

–    Untuk Ha Dhamir disambung dengan Wau,

disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat

ii.      Huruf Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah.

–    Untuk Ha Dhamir disambung dengan Ya,

disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat

1.3       Mad Asli: Pada Wakaf

Mad Asli juga terjadi pada huruf Mad yang ada ketika Wakaf (dan hilang ketika Washal, iaitu jika disambung dengan kalimah sesudahnya). Hal ini terjadi pada huruf Alif Pengganti Tanwin (fathatain).

2.         MAD FAR’I

Makna =          Mad yang dibaca lebih daripada kadar Mad Asli disebabkan terdapat huruf Hamzah ( ) atau tanda Mati selepas huruf Mad.

Hukum =          Kadar bacaannya / harakah adalah mengikut jenis Mad

Bahagian = Mad Far’i terbahagi kepada 14 bahagian:

 1. Mad Wajib Muttasil
 2. Mad Jaiz Munfasil
 3. Mad Lazim Kalimi Muthaqqal
 4. Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf
 5. Mad Lazim Harfi Muthaqqal
 6. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf
 7. Mad Silah Qasirah
 8. Mad Silah Towilah
 9. Mad Arid Lissukun
 10. Mad Iwad
 11. Mad Lin
 12. Mad Tamkin
 13. Mad Badal
 14. Mad Farq

2.1       Mad Wajib Muttasil

Makna =          Muttasil bermaksud Sambung Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam 1 kalimah

Hukum =          Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah. Ketika berhenti dibaca 6 harakah.

Contoh =          (Ar-Ra’du : 21)

2.2 Mad Jaiz Munfasil

Makna =          Munfasil bermaksud Berasingan Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam 2 kalimah

Hukum =          Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah. Harus dibaca secara pendek dengan kadar 2 harakah.

Contoh =          (Al-Anfal : 72)

Termasuk Mad Jaiz Munfashil ialah Shilah Kubra, iaitu bila:

i.      Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah

ii.     Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah

*  Cara bacaannya adalah sama dengan Mad Shilah ketika Washal, sedangkan ketika Wakaf tidak dibaca panjang.

2.3 Mad Lazim Kalimi Muthaqqal

Makna =          Apabila huruf Mad bertemu huruf bersabdu dalam 1 kalimah

Hukum          = Kadar bacaan adalah 6 harakah

Contoh =          (Ali-Imran : 61)

2.4       Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf

Makna =          Apabila huruf mad bertemu huruf sukun dalam 1 kalimah

Hukum          = Wajib dibaca 6 harakah
Nota : Hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran

 1. i. (Yunus : 51)
 2. ii. (Yunus : 91)

2.5       Mad Lazim Harfi Muthaqqal

Makna =          Huruf Mad bertemu dengan Mati Asli pada salah satu huruf Hijaiah yang bersabdu dan berada di permulaan surah

Huruf =          Huruf Mad ini ada 8 iaitu : Nun, Qaf, Sad, ‘Ain, Sim, Lam, Kaf, Mim

Hukum          = Wajib dibaca secara 6 harakah

2.6       Mad Lazim Harfi Mukhaffaf

Makna =          Huruf Mad bertemu dengan Mati Aslipada salah satu huruf Hijaiah yang tidak bersabdu dan berada di permulaan surah

Huruf =          Huruf Mad ini ada 5 iaitu : Ha, Ya’ , Tho, Ha’, Ra

Hukum          = Panjang bacaannya adalah 2 harakah

2.7 Mad Silah Qasirah

Makna =          Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf selain Hamzah dalam 2 kalimah. Biasanya Mad ini dilambangkan dengan baris Fathah tegak, Kasroh tegak, atau Dhommah terbalik pada huruf “Ha Dhomir”. Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan  mati/sukun.

Hukum =          Kadar bacaan adalah 2 harakah

2.8       Mad Silah Towilah

Makna =          Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf Hamzah dalam 2 kalimah. Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun. 

Hukum =          Kadar bacaan adalah 4 atau 5 harakah

2.9       Mad Aridh Lissukun  

Makna =          Apabila Huruf Mad bertemu huruf hidup dalam 1 kalimah dan bacaan diwaqafkan (berhenti). Dinamakan Aridh karena Mad Asli yang terdapat di akhir ayat dibaca sukun karena wakaf. Jika di washal, hukumnay kembali seperti Mad Asli.

Hukum          = Harus dibaca dalam 3 keadaan : 2, 4 atau 6 harakah

Contoh =          (Al-Fajr : 6)

2.10    Mad Iwad

Makna =          Mad yang terjadi apabila pada akhir kalimah terdapat huruf yang berbaris fathatain dan dibaca waqaf.

Hukum          = Panjang bacaannya adalah 2 harakah

2.11    Mad Lin

Makna =          Apabila huruf berbaris di atas bertemu huruf و atau ي bertanda sukun, huruf selepasnya dibaca sukun kerana waqaf. Dinamakan Mad Lin kerana pengucapannya lembut  dan mudah. 

Hukum          = Panjang bacaan adalah 2, 4 atau 6 harakah

2.12    Mad Tamkin

Makna =          Apabila terdapat dua huruf Ya’ dalam 1 kalimah di mana Ya’ pertama berbaris di bawah dan  bersabdu dan Ya’ kedua sukun

Hukum          = Panjang bacannya ialah 2, 4 dan 6 harakah

2.13    Mad Badal

Makna =          Apabila bertemu 2 Hamzah di dalam 1 kalimah, di mana Hamzah pertama berbaris hidup dan Hamzah kedua berbaris Mati. Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan.

 1. Jika Hamzah pertama berbaris di atas, Hamzah kedua ditukar menjadi Alif asalnya .
 2. Jika Hamzah pertama berbaris di bawah, Hamzah kedua ditukar menjadi Ya’ asalnya .
 3. Jika Hamzah pertama berbaris di hadapan, Hamzah kedua ditukar menjadi Waw  asalnya .

Hukum =          Kadar bacaannya adalah 2 harakah

 

2.14    Mad Farq

Makna =          Apabila Mad Badal bertemu dengan huruf yang bertasydid sabdu dan untuk membezakan antara kalimat istifham (pertanyaan) dengan sebutan/berita.

Hukum = Panjang bacannya ialah 6 harakah

Advertisements

BAHAGIAN D : IDGHAM

3 Feb

Makna            =          Dari segi Bahasa bermaksud memasukkan satu huruf ke dalam huruf lain.  Dari sudut Istilah pula bermaksud menyebut 2 Huruf dengan satu Huruf yang bertanda Tasydid.
 

Bahagian      =          Bagi Idgham terdapat 4 jenis hukum iaitu :

   1.   Idgham Mutamasilain : Pertemuan dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya

  2.   Idgham Mutaqaribain: Pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya, atau salah satu daripada sifat dan makhrajnya

  3.   Idgham Mutajanisain : Pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berlainan sifatnya

  4.   Idgham Mutaba’idain : Pertemuan dua huruf yang kedua-duanya berbeza dari segi sifat dan makhrajnya

 

Sub-Bahagian         =          Setiap bahagian mempunyai 3 sub-bahagian iaitu :

 i.    Idgham Saghir – Huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris

ii.    Idgham Kabir – Huruf pertama dan kedua berbaris

 iii.  Idgham Mutlak – Huruf pertama berbaris dan huruf kedua sukun.

 

Tujuan           =          Untuk membuat perbandingan antara 4 hukum idgham di atas dengan sifat dan makhraj huruf.  Ini kerana sifat dan makhraj huruf menjadi pengukur utama dalam menentukan hukum 4 jenis idgham tersebut.

 

1.                  IDGHAM MUTAMASILAIN  

Makna            =          Mutamasilain bermaksud  ‘serupa’. Iaitu pertemuan dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya (tempat keluarnya)

 Huruf             = 

د

ت

ب

                        

 1. ب   bertemu  ب
 2. ت    bertemu   ت 
 3. د    bertemu     د

 Hukum          =          Hukum adalah wajib diidghamkan.

 Bahagian      =          Terbahagi kepada 3 bahagian :

 1. Mislain Saghir (Kecil)
 2. Mislain Kabir (Besar)
 3. Mislain Mutlak

 

1.1       Mutamasilain  Shaghir

Makna            =          Huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris.

Contoh          =          (Al-Baqarah : 60)

 Hukum          =          Wajib Idgham

 

1.2             Mutamasilain Kabir

Makna            =          Huruf pertama dan kedua berbaris

Hukum          =          Wajib Izhar

Contoh          =          (Al-Baqarah : 131)

 

1.3                Mutamasilain Mutlak

Makna            =          Huruf pertama berbaris dan huruf yang kedua sukun.

Hukum          =          Wajib Izhar

 

2.       IDGHAM MUTAQARIBAIN

  Makna            =          Mutaqaribain bermaksud ‘hampir’. Iaitu pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya, atau salah satu daripada sifat dan makhrajnya, seperti :

 i.     Berhampiran Makhraj dan Sifat                  Contoh :    ل    bertemu   ر

 ii.    Berhampiran Makhraj tidak Sifat               Contoh :    ق    bertemu   د

 iii.  Berhampiran Sifat tidak Makhraj                Contoh :    ذ  bertemu   ج

 

Bahagian      =          Terbahagia kepada 3 bahagian :

 1. Mutaqaribain Saghir (Kecil)
 2. Mutaqaribain Kabir (Besar)
 3. Mutaqaribain Mutlak

 

 2.1             Mutaqaribain Shaghir

Makna            =          Pertemuan dua huruf, pertama sukun dan kedua berbaris.

 Hukum          =          Izhar

 Contoh          =          (Al-Anfal : 48)

 

2.2             Mutaqaribain Kabir

Makna            =          Pertemuan dua huruf, pertama dan kedua berbaris.

Hukum            =          Wajib Izhar.

Contoh          =          (Yusuf : 33)

 

2.3             Mutaqaribain Mutlak

 Makna            =          Pertemuan dua huruf, pertama berbaris dan kedua sukun.

 Hukum          =          Wajib Izhar.

 Contoh          =          (Yusuf : 10)

 

3.    IDGHAM MUTAJANISAIN

  Makna            =          Mutajanisain bermaksud ‘sejenis’ . Iaitu pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berlainan sifatnya seperti:

 • ……..   bertemu ث
 • ………    bertemu د

 Bahagian      =          Terbahagi kepada 3 bahagian :

 1. Mutajanisain Saghir (Kecil)
 2. Mutajanisain Kabir (Besar)
 3. Mutajanisain Mutlak

 

3.1           Mutajanisain Shaghir

Makna            =          Huruf pertama sukun dan kedua berbaris.

Hukum          =          Wajib Izhar, Kecuali 6 tempat yang harus dibaca idgham, iaitu:

1. Huruf ba dan sesudahnya huruf mim, seperti

2. Huruf ta dan sesudahnya huruf dal,  seperti  

3. Huruf ta dan sesudahnya huruf tha, seperti

4. Huruf tha dan sesudahnya huruf dzal, seperti

5. Huruf dal dan setelahnya huruf ta, seperti

6. Huruf dzal dan sesudahnya huruf zha, seperti

Contoh          =          (AlHijr : 7)

 

3.2           Mutajanisain Kabir

 Makna            =          Kedua-dua hurufnya berbaris.

Hukum          =          Wajib Izhar.

Contoh          =          (Ali ‘Imran : 7)

 

3.3           Mutajanisain Mutlak

Makna            =          Huruf pertama berbaris dan kedua sukun.

Hukum          =          Wajib Izhar.

Contoh          =          (Yunus : 106)

 

4.   IDGHAM MUTABA’IDAIN

 Makna            =          Mutaba’idain bermaksud pertermuan dua huruf yang kedua-duanya berbeza dari segi sifat dan makhrajnya.

 Contoh          =          (Mukminun : 22)

BAHAGIAN C : NUN DAN MIM SYADDAH

3 Feb

1.       WAJIBAL GHUNNAH (GHUNNAH MUSYADDAD)

 Makna            =          Nun dan Mim Syaddah / Bersabdu dikenali sebagai Wajibal Ghunnah (Ghunnah Musyaddad) yang bermaksud diwajibkan dengung

 Huruf             =          Terdiri daripada 2 huruf iaitu :  

ﻡّ

نّ

Hukum          =          Panjang bacaannya adalah 2 harakah

Bahagian B : Mim Sakinah

3 Feb

Bagi Mim Sakinah (Mati) terdapat 3 jenis hukum iaitu :

       1.   Idgham Syafawi (Idgham Mithlain)

       2.   Ikhfa’ Syafawi

       3.   Izhar Syafawi

 

1.         Idgham Syafawi (Idgham Mithlain)

 

Huruf             =          Terdiri daripada 1 huruf iaitu : 

م

 Makna            =          Memasukkan huruf pertama yang bertanda mati ke dalam huruf berikutnya yang berbaris dan menjadikan huruf berikutnya bersabdu serta terangkat lidah ketika menyebutnya.

 Hukum          =          Apabila Mim Mati ( مْ ) bertemu dengan Huruf Mim ( م ) pada lain kalimah, dimasukkan huruf Mim Mati ( مْ ) ke dalam huruf Mim Berbaris ( م ) dan dibaca dengan Dengung

 

 

2.        Ikhfa’ Syafawi

 Huruf             =          Terdiri daripada 1 huruf iaitu : 

ب

 Makna            =          Ikhfa’ bermaksud Tersembunyi. Membaca huruf yang sifatnya antara Izhar dan Idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung pada huruf pertama         

 Hukum          =          Apabila Mim Mati ( مْ ) bertemu dengan Huruf (ب )  pada lain kalimah, dibunyikan huruf Mim Mati  (مْ ) antara bunyi Izhar dan Idgham dan dibaca dengan Dengung

 

 3.         Izhar Syafawi

 Huruf             =          Terdiri daripada 26 huruf iaitu : 

ر

ذ د خ ح ج ث ت ا

غ

ع ظ ط ض ص ش س

ز

  ي ه و ن ل ك ق

ف

 Makna            =          Mengeluarkan sebutan setiap huruf dari makhrajnya tanpa dengung.        

 Hukum          =          Apabila Mim Mati ( مْ ) bertemu dengan Huruf-huruf selain daripada  م dan ب  pada lain kalimah, sebutan Mim Mati ( مْ ) dijelaskan dan dibaca secara Jelas dan Nyata Tanpa Dengung  

Bahagian A : Nun Sakinah Dan Tanwim

3 Feb

Bagi Nun Sakinah (ﻥْ ) dan Tanwim ( ـًـٍـٌ ), terdapat 5 jenis hukum iaitu :

 1. Izhar Halqi
 2. Ikhfa’ Hakiki
 3. Idgham Maal Ghunnah (Bighunnah)
 4. Idgham Bila Ghunnah
 5. Iqlab

1.     Izhar Halqi

Huruf             =          Terdiri daripada 6 huruf iaitu : 

ه

ع خ ح غ

أ

Makna            =          Izhar bermaksud Jelas.         

 Oleh itu hendaklah dijelaskan sebutan Nun Mati dan Tanwim serta setiap huruf Izhar Halqi dari makhrajnya tanpa mendengungkannya.

Hukum          =          Apabila Nun Mati (ﻥْ ) atau Tanwim ( ـًـٍـٌ ) bertemu dengan salah satu Huruf Izhar Halqi

di dalam satu kalimah atau dua kalimah, dibaca dengan Jelas, iaitu Tanpa Dengung

 

 2.     Ikhfa’ Hakiki

 Huruf             =          Terdiri daripada 15 huruf iaitu : 

 

ك د ص ز ج ت س
ذ ش ظ ط ض ق ث

ف

  Makna            =          Ikhfa’ bermaksud Tersembunyi. Membaca huruf yang sifatnyaantara Izhar dan Idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung pada huruf yang pertama.

 Hukum          =          Apabila Nun Mati (ﻥْ ) atau Tanwim ( ـًـٍـٌ ) bertemu dengan salah satu Huruf Ikhfa’ Hakiki, dibaca dengan Dengung

 

3.     Idgham Maal Ghunnah

 Huruf             =          Terdiri daripada 4 huruf iaitu : 

ن

م و

ي

 Makna            =          Idgham Berdengung iaitu memasukkan huruf pertama yang bertanda mati ke dalam huruf berikutnya yang berbaris dan menjadikan huruf berikutnya bersabdu serta terangkat lidah ketika menyebutnya serta dengung

 Hukum          =          Apabila Nun Mati (ﻥْ ) atau Tanwim ( ـًـٍـٌ ) bertemu dengan salah satu Huruf Idgham Maal Ghunnah di dalam dua kalimah, dibaca dengan Dengung

 

4.     Idgham Bila Ghunnah 

Huruf             =          Terdiri daripada 2 huruf iaitu :

ر

ل

 Makna            =          Idgham Tanpa Dengung iaitu memasukkan huruf pertama yang bertanda mati ke dalam huruf berikutnya yang berbaris dan menjadikan huruf berikutnya bersabdu serta terangkat lidah ketika menyebutnya tanpa dengung

 Hukum          =          Apabila Nun Mati (ﻥْ ) atau Tanwim ( ـًـٍـٌ ) bertemu dengan salah satu Huruf Idgham Bila Ghunnah di dalam dua kalimah, dibaca dengan Tanpa Dengung 

 

5.     Iqlab

 Huruf             =          Terdiri daripada 1 huruf iaitu : 

ب

 Makna            =          Menukarkan bunyi Nun Mati dan Tanwim kepada bunyi huruf Mim dan diikhfa’kan (disembunyikan) ke dalam huruf Ba’ yang berbaris serta dikekalkan sifat dengung.

 Hukum          =          Apabila Nun Mati (ﻥْ ) atau Tanwim ( ـًـٍـٌ ) bertemu dengan Huruf Iqlab, dibaca dengan Dengung

PENDAHULUAN

3 Feb

Tajwid dari segi bahasa bermaksud melakukan sesuatu dengan elok. Manakala dari istilah syarak bermaksud ilmu yang boleh mengenalkan tempat bagi setiap huruf iaitu sifat-sifat huruf itu seperti menyatakan, menyembunyikan, panjang, pendek, tebal, tipis dan sebagainya.

Para ulama menyatakan hukum bagi mempelajari ilmu tajwid adalah Fardhu Kifayah tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca al-Quran adalah Fardhu Ain.

Firman Allah s.w.t.  di dalam Surah Al-Muzammil: 4, bermaksud: 

             “Bacalah Al-Quran dengan bertartil (memelihara hukum tajwid)”  

Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud – Daripada ‘Uthman bin ‘Affan r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:

             “Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan Mengajarkannya”.  – Riwayat Imam Al-Bukhari

 

HURUF HIJAIYAH

Terdapat 30 huruf Hijaiyah di dalam 30 juz dan 114 surat di dalam Al Quran yang terlibat secara langsung dengan tajwid sebagaimana berikut: 

ر

ذ د خ ح ج ث ت ب ا

ف

غ ع ظ ط ض ص ش س

ز

ي צ ه و ن م ل ك

ق

 

BAHAGIAN A           :           Nun Sakinah dan Tanwim 

 1. Izhar Halqi
 2. Ikhfa’ Hakiki
 3. Idgham Maal Ghunnah
 4. Idgham Bila Ghunnah
 5. Iqlab

 

 

BAHAGIAN B           :           Mim Sakinah 

 1. Idgham Syafawi (Mislain)
 2. Ikhfa’ Syafawi
 3. Izhar Syafawi

 

 BAHAGIAN C           :           Nun dan Mim Syaddah 

 1. Wajibal Ghunnah (Ghunnah Musyaddad)

 

 BAHAGIAN D           :           Hukum Idgham

 1. Idgham Mutamasilain
 2. Idgham Mutaqaribain
 3. Idgham Mutajanisain

 

 BAHAGIAN E           :           Hukum Mad

      1.     Mad Asli

      2.    Mad Far’i

                 2.1             Mad Wajib Muttasil

                 2.2             Mad Jaiz Munfasil

                 2.3             Mad Lazim Kalimi Muthaqqal

                2.4             Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf

                2.5             Mad Lazim Harfi Muthaqqal

                2.6             Mad Lazim Harfi Mukhaffaf

                2.7             Mad Silah Qasirah

               2.8             Mad Silah Towilah

               2.9             Mad Arid Lissukun

              2.10         Mad Iwad

              2.11         Mad Lin

              2.12         Mad Tamkin

              2.13         Mad Badal

              2.14         Mad Farq 

 

 BAHAGIAN F           :           Hamzah Qat’ie dan Hamzah Wasal

      1.    Pada Kalimah Isim (Nama)

      2.   Pada Kalimah Feil (Perbuatan) 

 

BAHAGIAN G           :           Alif Lam Ma’rifah

      1.      Alif Lam Qamariah

     2.     Alif Lam Syamsiah

 

 BAHAGIAN H             :           Hukum Lam

      1.    Tarqiq

     2 .   Taghliz

 

 BAHAGIAN I            :           Hukum Ra’

        1.    Tarqiq

       2.   Tafkhim

       3.   Harus Dua Wajah

 

 BAHAGIAN J           :           WAKAF 

 1. Wakaf Tam
 2. Wakaf Kafi
 3. Wakaf Hasan
 4. Wakaf Qabih
 5. Wakaf Jaiz
 6. Wakaf Jibrail (Wakaf Nabi)

 

BAHAGIAN K           :           TANDA-TANDA BACAAN 

 1. Alif Kecil
 2. Wau Dan Ya Kecil
 3. Sifar
 4. Rombus
 5. Alif Lam Qata’
 6. Alif Lam Wasal
 7. Alif Lam
 8. Lafzu Al-Jalalah (Allah)